Kimyasal bağların özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Örnek soru ve cevaplarİyonik bağ:
(+) ve (–) yüklü taneciklerin (iyonların) elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur. Yemek tuzu, sodyum ve klor atomlarının iyonik bağ yapmasıyla oluşur. Atom numarası 11 olan sodyum (Na) atomu, atom numarası 17 olan klor (Cl) atomuna elektron vererek iyonik bağ oluşturur.
Kovalent Bağ
Bazı element atomları kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı
elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.Atomlar arasında elektronların ortaklaşa
kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.
Kovalent bağlar ametal-ametal elementler arasında oluşur.Örneğin iki
hidrojen atomu elektronlarını ortaklaşa kullanarak aralarında kovalent bağ
oluşturur. Böylece her bir hidrojen atomu helyumun kararlı yapısına ulaşır
Polar Kovalent Bağ
HCl, H2O, NH3 gibi moleküller farklı cins atomlardan oluşmuş moleküllerdir. Burada atomların çekirdekleri farklı büyüklükte olduğundan ortaklaşa kullanılan elektronlara uygulanacak çekim kuvveti de farklı olacaktır.
Apolar Kovalent Bağ
O2, N2, H2 molekülleri aynı cins atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküllerdir. Bu moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Çünkü çekirdek yükleri aynıdır. Bu şekilde atomlar arasında elektronların eşit oranda çekilmesiyle oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Apolar bağ kutupsuz bağ demektir.

KİMYASAL BAĞ SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?

A)H2 B)NO2 C)H2O D)NH3

2.X, Y ve Z maddeleri için ;

* · X bileşiklerinde + ve – değerlik alabiliyor.
* · X ve Z arasında bileşik oluşmuyor.
* · Y, İki atomlu molekül oluşturamıyor.

Yukarıdaki verilenlere göre, bu maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir

X Y Z

A) Metal Ametal Soygaz

B) Ametal Metal Soygaz

C) Ametal Ametal Metal

D) Metal Soygaz Ametal

3.

I . X + Y = Alaşım

II . Z + T = Kovalent bağ

III . Y + Z = İyonik bağ

Yukarıdaki bilgilere göre hangi elementler Ametaldir ?

A) X ve T B) Z ve T C) Y ve Z D) X ve Y

4. Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?

a)İyonik bağ b)Kovalent bağ c)Epik bağ c)Sıkı bağ

5. X metal,Y ametal,Z ametal olduğuna göre X,Y ve Z’nin 0luşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

I- XY İyonik bağ II- XZ Kovalent bağ III- YZ Kovalent bağ

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağlı bir bileşiktir?

A) NaCl B) CH3 C) KCl D) NaI

7. Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi

yada hangileri doğrudur ?

I .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal

bağ oluştururlar

III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını

iletirler.

A) yalnız I B) I , II

C) I , III D) I , II , III

CEVAPLAR:1-A,2-B,3-B,4-A,5-C,6-B,7-D

Pagination for Multi-page posts ~~~ -->