B ve D vitaminleri eksikliklerinde neler olur?B vitamini Eksiklikleri

B vitaminleri grubu tek hücrelilerden in­sana kadar tüm canlılarda, en karmaşık enzimler içinde yer alırlar. Anevrin, tiamin, antinevritik vitamin ve antiberiberik vitamin olarak da adlandı­rılan B1 vitamini, insan vücuduna be­sinlerle girer. B1 vitamininin bir bölümü de bağırsak bakterileri tarafından sen­tezle üretilir. B1 vitamini organizmada ya serbest ya da kokarboksilaz biçimin­de bulunur.

B1 vitamininin en zengin kaynağı tahıl­lardır. Bu vitamin Tahılların özellikle to­hum ve kepeğinde bulunur. bira maya­sında da bol miktarda B1 vardır. B1 vitamininin eksik oluşu, anoreksi (aşı­rı iştahsızlık)ye, gastroenterite, sinir sis­teminde linevrite, nevraljiye, kalbin sağ yanında hipertrofiye ve kalp yetmezliği­ne yolaçmaktadır.
Ancak günümüzde bu vitaminine eksikli­ğine fazla rastlanmamaktadır. B1 vita­mini giren vücutta hızlı bir yenilenme meydana gelir, insanlarda günlük Bi vi­tamini gereksinmesi 1,2-1,8 mg. kadar­dır.

B2 vitaminine riboflavin, hepatoflavin ve laktoflavin de denir. Bu vitaminin eksikliği vücudun çeşitli organlarındaki aksaklıklardan hemen anlaşılabilir. An­cak insan vücudunda gerçek bir B2 vita­mini yokluğu görülmez. B2 vitamini insan vücuduna besinlerle girer. Daha sonra fosforla ve vücuttaki enzimlerin aracılığıyle adelinik asitle birleşir. B2 vitamininin sentezi bağırsak ve mide bakterileri tarafından da ger­çekleştirilebilir.

B2 vitamininin en ö nemli kaynakları bi­ra mayası, tahıllar ve ettir. Bu vitaminin eksikliği
stomatite (ağız ve diş etleri mukozasının yangılanması) yolaçar. Günlük B2 vitamini gereksinimi normal koşullardaki bir insan için 1,8 mg. gebe ve emzikli kadınlar için de 2,5-3 mg. ka­dardır.

B5 vitamini veya pantotenik asit eksikli­ği sindirim ve solunum yollarında yangı­lanmalar başgösterir. Bu vitaminin en bol bulunduğu Besinleryumurta sarısı, Böbrek,Karaciğer ve bira mayasıdır. Günlük B5 vitamini gereksinimi 10 mg. kadardır.

B6 vitamini adermin, piridoksin ve antiakrodinik etken adlarını da alır. B6 vi­tamini aminoasit metabolizmasında koenzim görevini gerçekleştirir. Bu neden­le bu vitaminin eksikliği aminoasit me­tabolizmasında aksaklıklara yolaçar. Be vitamini yokluğu hayvanlarda ve in­sanda sinir çöküntülerine ve altderi has­talıklarına neden olur. B6 vitamininin en önemli, kaynakları sığır karaciğeri, balık eti ve bira mayasıdır. Günlük B6 vitamini gereksinimi 2mg. kadardır.

B9 vitamini folik asit veya pteroilglütamik asit olarak da adlandırılır. Bu vita­min de vücuda bitkisel ve hayvansal be­sinlerle girer. Folik asit açısından zengin olan başlıca besinler Karaciğer, ıspanak, bira mayası ve dalaktır. Folik asidin bir bölümü de bağırsaktaki bakteriler tara­fından sentez sonucu üretilir. Folik asi­din insan vücudundaki biyolojik etkinli­ği özellikle kan ve kemik iliği ile ilgili­dir. Folik asidin etkisi özellikle bebeklik ve gebelik dönemlerinde meydana gele­bilen kansızlıklarda önemlidir. Ancak mide ve sinir kökenli kansızlıklarda fo­lik asit bir sonuç vermez. insanlarda günlük folik asit gereksinimi 1-2 mg. ka­dardır.

B12 vitamini veya kobalamin grubu içi­ne giren siyanokobalamin, hidroksiko-balamin (Bi2b) ve nitritokobalamin (B12c) gibi maddeler Hayvanların kara­ciğeri tarafından üretilir. B12 vitaminle­ri arasında en etkili olanlar siyanokoba­lamin ve hirdoksikobalamindir. Kimya­sal yapısı ancak 1955′te açıklanabilen siyanokobalamin kırmızı bir maddedir. B12 vitamini, civciv, Fare ve laktobasil gibi birçok Canlının embriyo gelişimi ve büyümesinde önemli bir etkendir. B12 vitamininin insanlarda tam bir yokluğu söz konu su olamaz. Ayrıca bu vitami­nin eksikliğine, her zaman öteki etken­lerin ve folik asidin eksikliğiyle birlikte rastlanır.

Bi2 vitamini eksikliği Protein sentezle­rini ve karbon metabolizmasını etkiler. Bu durumda sülfitli enzimlerin ve özel­likle SH gruplarının korunması güçleşir. Başlıca B12 vitamini kaynakları, çeşitli hayvanların karaciğerleri ve çeşitli mik­roskobik canlıların kültürlerinden elde edilen özlerdir.

D Vitamini Eksikliği :

Zayıf, çabuk kırılan kemikler, belkemiğinin eğrilmesi, kas krampları, eklem ağrıları, damar sertliği, raşitizm.

Pagination for Multi-page posts ~~~ -->